این ویدئو روایتی از فعالیت های سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و در ادامه مشارکت مردم در انتخابات است.