چگونه موساد و سیا به طور سازمان‌یافته یک نسل از دانشمندان عراقی را ترور کردند. یکی از اولین اقدامات آمریکایی‌ها پس از حمله نظامی و ورود به کشورها، از بین بردن افراد برجسته آن کشور از جمله دانشمندان بوده است.