این کلیپ برنامه پر سابقه خانه و خانواده رادیو و عوامل آن و راهکارهای ارتباط مردم با آن را بیشتر توضیح می دهد.