علیرضا پناهیان: می گه اه دوباره غروب جمعه شد دلمون گرفت، خب این نعمت هست باید خرجش کنی و روایت هست که 40 روز بر مومن نمی گذرد که حادثه ای رقم می خورد که بواسطه آن وی متوجه خدا شود.