استوری موشن انتخابات را متعلق به خودتان بدانید تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج خوزستان.