متاسفانه امدادها به شناور خارک که آتش گرفته بود موفق نبود و این شناور لجستیکی غرق شد.