ببینید بالاخره یه دولتی، یه رئیس‌جمهوری انتخاب خواهد‌شد ولی... تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان مرکزی.