با قوطی نوشابه کارهای زیادی میشه کرد این کلیپ آموزشی کاردستی جاقلمی یا تزییناتی تم تولدی هست.