طی 18 ماه گذشته که جهان با پاندمی کووید 19 درگیر بود بسیاری از کشورها ناچار به برگزاری انتخابات شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دست‌کم 53 کشور در این برهه، زمان انتخاباتشان فرارسید اما 28 کشور این همه‌پرسی را برگزار کردند.