کشف گور دسته جمعی بیش از 200کودک در کانادا بار دیگر یاد جنایاتی که در حق بومیان این کشور شده بوده را زنده کرد.