چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟ و اهمیت حضور ما در صحنه چیست؟