افزایش سطح آگاهی و تحلیل مردم، توجیه و تشویق مردم برای انتخاب اصلح ... تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج خراسان شمالی.