لـب رود بشین اما گلی رو نچین، گل مهمه چون خرابش نکن خرابش نکن؛ ترانه شاد کودکانه برنامه کلبه عموپورنگ با صدای خرمن