استوری انتظار مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام.