طرز آموزش پخت پلو مشهدی توسط خانم فاطمه بهجویان در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما.