با تغییر در سر قلموی نی و پیروی از این الگوی میشه یک گره جذاب را رسم نمود گره بندی در هنرهایی مثل تذهیب و معماری کاربرد فراوان دارند.