جنگ جنگ است فرقی نمی‌کند سال ۱۷ هجری در مدینه باشد یا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی؛ ویدئوی خندق انتخابات