قسمت اول از مستند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی.