الاغه به شتر گفت: آخه این کوهانها به چه درد می خوره شتر برای جواب نقشه ای کشید تا بتونه خوب جواب الاغ رو بده که؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا خدا به شتر کوهان داده؟