ویدیویی از مراحل اورهال هواپیماهای نیروی هوایی ارتش.