با ایمان، دارای مدیرت و کفایت، مردمی بودن، عدالت خواه و ضد فساد، دارای عملکرد انقلابی ... تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان مرکزی