مدیران دوست ندارند در این خانه‌های بزرگ و نکبتی زندگی کنند، ولی مجبورند!