جنبه ظاهری و آراستگی نمازگزار و اثرات روانی عاطفی و اجتماعی مترتب بر آن در تفسیر آیه سی و یک سوره اعراف