آموزش اعداد با بازی کاردستی مونته سوری به بچه ها مناسب ۴ تا ۷ سال.