روزگار غریبیست، نازنین دهانت را میبویند، مبادا گفته باشی دوستت دارم، دوستت دارم دلت را میبویند دلت را میبویند، مبادا شعله ای در آن نهان باشد، روزگار غریبیست؛ آواز زیبای استاد علیرضا قربانی و ترانه با مفهوم روزگار غریب