سراغ کسانی رفتیم که شاید رئیس جمهور هیچ وقت فرصت دیدنشان را پیدا نکند!