گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود، گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود، زان دم که دیدمت دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم، با یک خیال خام افتاده ام به دام با یک خیال خام افتاده ام به دام، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، گفتم ببینمت تا بی قراری از جانم به در رود؛ ترانه دیوانه تر شدم با صدای خاص پرواز همای