هواپیماهای آینده به شکل V با آیرودینامیکی که برای سرعت بیشتر و مصرف سوخت کمتر، کمترین اصطکاک را با هوا داشته باشند.