این سامانه از پرکاربردترین سامانه های برد کوتاه در دنیا.