نفت رو می کنن ظرف ملامینی و میگذارن سر سفره مردم؛ کلیپ طنز سیاسی در سریال طنز و پر مخاطب زیر خاکی دو با آوردن نفت سر سفره های مردم