آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم؛ سالها منتظر سیصد و اندی مرداست. کلیپ استوری انتظار مناسب اینستاگرام و وضعیت واتساپ.