شهید حجازی: اگر می‎خواهیم راه حاج‎قاسم را برویم، باید به دو صفحه آخر شناسنامه‎اش نگاه کنیم.