استوری کوتاه سخنان کوتاه مقام معظم رهبری درباره انتخابات، مرکز متناسازمان فضاى مجازى بسیج اردبیل.