استوری موشن کوتاه از بیانات رهبرمعظم انقلاب در مورد انتخابات؛ تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج خوزستان.