کلیپ کمتر دیده شده استراتژی شهید حاج قاسم سلیمانی در میدان.