چنان به فکر تو در خویشتن فرو رفتیم، که خشک شد چو سبو دست زیر سر ما؛ ویدئوی زیبای انتظاری عاشقانه