اگر اسرائیل نباشد، آمریکا مجبور می‌شود یک اسرائیل دیگر بسازد...