تخلیه مستمر پساب نیروگاه رامین اهواز در حال تخلیه در رودخانه کارون است‌ و این موضوع به شدت اهالی همجوار‌ و پایین دست رودخانه را نگران کرده است.