با این شیوه راحت تر و بیش تر از آب لیموهای ترش استفاده کنید