«بیشتر اقتصاد کشور در اختیار رئیس‌جمهور و مدیریت دولت نیست.» گزاره‌ای عجیب اما رایج که گه‌گداری در فضای سیاسی کشور تکرار می‌شود اما واقعاً اقتصاد کشور دست چند نهاد خاص است و ارتباطی به دولت ندارد؟