ست اول ایران 17 روسیه 25، ست دوم ایران 25 روسیه 20 و ست سوم ایران 20 روسیه 25 و ست چهارم ایران17 روسیه 25 بازی والیبال ایران و روسیه در ایتالیا ساعت 14:30 مورخ هشتم خرداد هزار و چهارصد با نتیجه 3 روسیه و 1 ایران به پایان رسید.