لایی کشیدی سریع مگه داری سر می بری، پر من اگر بگیر به پرت تو پرپری؛ کلیپ بامزه از برنامه دست انداز و گریم جالب و تقلید صدای رضا صادقی در اجرای ترانه ترافیک توسط رضا صالحی