کلیپ مثبت اندیشی کوتاه و مفهومی از نظم در کائنات که بهترین ها برای انسان در زمان خودش اتفاق می افتد.