کلیپ مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ چهارشنبه های امام رضایی با نوای حسین طاهری.