دو تا خاله بودن یکی پیر و یکی پیرتر که یکی درخت سیبش کم ثمرتر بود خونه اش کوچکتر بود و همینطور باغچه اش که هر روز با هم دیگه اونها را عوض کردند تا اینکه؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت شکلات خرمالویی.