اسفند سال گذشته برای برگزاری انتخابات، هیئت مدیره این شرکت‌ها تعیین شد. انتخابات به دلیل فراهم نشدن زیر ساخت‌ها به تعویق افتاد. در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ انتخابات هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت آغاز شد. در حالی که اساس‌نامه جدید این شرکت‌ها تصویب نشده برگزاری انتخابات توسط سازمان بورس عجیب به نظر می‌رسد.