به نظر شما وضعیت کشور به تصمیمات شخص رئیس‌جمهور بستگی دارد؟