آن قصر که جمشید دراو جام گرفت، آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه کوه بهرام گرفت؛ به مناسبت روز خیام کلیپی با صدای محسن چاوشی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ