میزبان مخاطبان سریال‎های تلویزیون در ماه رمضان 1400، نسبت به سال قبل 10 درصد کاهش داشته است.