موشن گرافیک هیستوری در مورد مشکلات اقتصادی و اجتماعی در آمریکا، قسمت اول مسکن بحرانی.